Hafalan 40 Doa Penting dari Al Quran

 Apa cinta yang paling besar di muka bumi dan tiada satupun yang bisa menyamainya? Yaitu cinta Allah pada hambaNya.

Dialah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Arrahman dan Arrahiim.

Karena begitu besarnya rasa kasih sayang Allah pada hambaNya, maka Allah memberi pengetahuan pada kita bahwa sesungguhnya, semua masalah yang kita sedang hadapi, sepelik apapun masalahnya, bisa diselesaikan jika kita mau meluangkan waktu untuk berdoa dan meminta pertolongan Allah lewat doa kita agar Allah membantu kita menyelesaikan berbagai masalah hidup.

Pertanyannya, tentu saja kita, manusia yang otaknya tidak pernah bisa lebih besar dari kepalanya ini, sering kebingungan harus berdoa seperti apa?  Nah, berikut ini adalah doa-doa penting yang ada di dalam Al Quran. Ustad Oemar Mita, merangkumnya dalam kajian beliau berjudul Letter to Allah yang merupakan intisari dari 40 Doa Penting dari Al Quran. Materi kajian Letter to Allah sendiri, disajikan oleh Ustad Oemar Mita pada bulan Juli 2021. Aku memindahkannya ke sini karena sayang jika hanya mengendap di catatan handphoneku saja. Semoga bermanfaat.Hafalan 40 Doa Penting dari Al Quran


*A Letter to Allah*

*Menyelami Untaian Doa 40 Rabbana Dalam Al qur'an*


Ustd. Abu Bassam Oemar Mita

*1. Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaban naar* (Al Baqarah 201)


Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka

*2. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii'ul 'aliim* (Al Baqarah 127)


Ya Rabb kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

*3. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmah innaka antal wahhaab* (Ali Imran 8)


Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

*4. Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfirlanaa watarhamnaa lanakunannaa minal khaasiriin* (Al A'raf 23)


Ya Rabb kami, kami telah menzhalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang2 yg rugi.

*5. Rabbanaaghfirlanaa wa li ikhwaaninaa alladziina sabaquuna bil iimaani wa la taj'al fii quluubinaa ghillal lilladziina aamanu rabbanaa innaka rauufur rahiim.*


Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara2 kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang2 yg beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.

*6. Rabbanaa laa tuaakhidznaa in-nasiina au akhta'na* (Al Baqarah 286)


Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.

*7. Rabbana wala tahmil 'alainaa isran kamaa hamaltahuu 'alal-ladziina min qablinaa* (Al Baqarah 286)


Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang2 sebelum kami.

*8. Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thaqata lanaa bih wa'fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alal qaumil kaafiriin* (Al Baqarah 286)


Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yg kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang2 kafir.

*9. Rabbanaa aamannaa bimaa anzalta wattaba'nar-rasuula faktubnaa ma'asy-syaahidiin* (Ali Imran 53)


Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yg Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan org yg memberi kesaksian.

*10. Rabbanaa afrigh 'alainaa shabran wa tawaffanaa muslimiin* ( Al A'raf 126)


Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu.

*11. Rabbanaa laa taj'alnaa ma 'al-qaumizh zhaalimiin*(Al A'raf 47)


Wahai Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang2 zalim itu.

*12. Rabbanaa anzil 'alainaa maa-idatan minas-samaa-i takunu lanaa 'iidan li-awwalinaa wa aakhirinaa wa aayatan minka war-zuqnaa wa anta khairur-raaziqin* ( Al Maidah 114)


Wahai Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang2 yg sekarang bersama kami maupun yg datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaaan Engkau, berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik2 pemberi rezeki.

*13. Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa zurriyyaatinaa qurrata a'yunin waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa*
( Al Furqan 74)


Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi org2 yg bertakwa.

*14. Rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waghfirlanaa, innaka 'alaa kulli syain qadir*
(At Tahrim 8)


Wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

*15. Rabbanaa 'alaika tawakalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal mashiir*
( Al Mumtahanah 4)


Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kamu bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali

*16. Rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wa hayyi' lanaa min amrinaa rasyadaa*
(Al Kahfi 10)


Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.

*17. Rabbanagh-firlii wa liwaalidayya wa lilmu'miniina yauma yaqumul hisaab*
(Ibrahim 41)


Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari kiamat)

*18. Rabbanaa innaka ta'lamu maa nukhfii wa maa nu'linuu, wa maa yakhfaa 'ala-llaahi min syain fiil- ardhi wa laa fis-samaa-i*
(Ibrrahim 30)


Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yg kami sembunyikan dan ala yg kami tampakkan, dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yg ada di bumi maupun yg ada di langit

*19. Rabbanagh-firlanaa dzunuubanaa wa israafanaa fii amrinaa wa tsabbit aqdaamanaa wan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin*
( Ali Imran 147)


Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

*20. Rabbanaa innaka jaami'un- naasi li yaumin laa raiba fiihi innallaaha laa yukhliful-mii'aad*
(Ali Imran 9)


Wahai Rabb kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji

*21. Rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilaa subhaanaka faqinaa 'adzaaban-naar*
(Ali Imran 191)


Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

*22. Rabbanaa innaka man tudkhilin-naara faqad akhzaitah wa maa lizh-zhaalimiina min Anshaar*
(Ali Imran 192)


Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yg Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang2 yg zhalim

*23. Rabbanaa innanaa sami'naa munaadiyan yunaadi lil iimani an aaminuu birabbikum fa aamannaa*
(Ali Imran 193)


Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu) "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman."

*24. Rabbanaa fagh-firlanaa dzunuubanaa wa kaffir 'annaa sayyiaatinaa wa tawaffanaa ma'al abraar*
(Ali Imran 193)


Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti

*25. Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatan lil qaumizh-zhaalimiin. Wa najjinaa bi rahmatika minal qaumil kaafiriin*
(Yunus 85-86)


Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran kezhaliman oleh kaum yg zholim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari kaum yg kafir.

*26. Rabbanaa wa adkhilhum jannaati 'adnil-latii wa 'adtahum wa man shalaha min aabaa-ihim wa azwaajihim wa dzurriyyatihim innaka antal 'aziizul hakiim* (qs Al Mu'min 8)


Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan org2 yg shaleh di antara bapak2 mereka, dan istri2 mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

*27. Rabbanaa innaka raufurrahiim*
(Al Hasr 10)


Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang

*28. Rabbanaa laghafuurun syakuur* (qs Faathir 34)


Sesungguhnya Rabb kami benar2 Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri

*29. Rabbanaa wa taqabbal du'aa*
(Ibrahim 40)


Ya Rabb kami perkenanlah doaku

*30. Rabbana wasi'ta kulla syai-in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladziina taabuu wattaba'uu sabiilaka wa qihim 'adzaabal jahiim*
(Ghaafir 7
)


Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada org2 yg bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yg menyala2

*31. Rabbanaa innanaa nakhaafu an yafrutha 'alainaa au an yathghaa*
(Thaha 45)


Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia (Fir'aun) akan menyiksa kami atau bertambah melampaui batas

*32. Rabbanaa aamannaa faghfirlanaa warhamnaa wa anta khairur raahiimiin*
(Al Mu'minuun 109)


Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah sebaik2 pemberi rahmat.

*33. Rabbanaa aamannaa fak tubnaa ma'asy syaahidiin*
(Al Maidah 83)


Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang2 yg mjd saksi (atas kebenaran Al qur'an dan kenabian Muhammad)

*34. Rabbanaf-tah bainanaa wa baina qauminaa bil haqqi wa anta khairul faatihiin*
(Al A'raf 89)


Ya Tuhah kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik2nya yakni Engkau sebaik2 hakim

*35. Rabbanaa wa aatinaa maa wa'ad tanaa 'alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal qiyaamati, innaka laa tukhliful mi'aad*
(Ali Imran 194)


Ya Rabb kami, berilah kami apa yg telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul2 Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

*36. Rabbanaa-shrif 'annaa 'adzaaba jahannama inna 'adzaabahaa kaana gharaama. Innahaa saa-at mustaqarra wa muqaama*
(Al Furqan 65-66)


Ya Rabb kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yg kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk2 tempat menetap dan tempat kediaman

*37. Rabbanaa waj'alnaa muslimain laka wa min dzurriyatina ummatan muslimatan laka, wa arinaa manaasikanaa watub'alainaa innaka antat-tawwaabur-rahiiim*
(Al Baqarah 128)


Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yg tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yg tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara2 dan tempat2 ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

*38. Rabbanaa afrigh 'alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin*
(Al Baqarah 250)


Ya Rabb kami limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi org2 kafir

*39. Rabbanaa innanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa wa qinaa 'adzaaban naar*
(Ali Imran 16)


Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka

*40. Rabbanaa laa taj-alnaa fitnatan lilladziina kafaruu waghfirlanaa rabbanaa innaka antal 'azizul hakiim*
(Mumtahanah 5)


Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang2 kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Tidak ada komentar